برای آموزشگاه‌های رانندگی

شما می‌توانید به تعلیم‌گیرندگان خود کمک دهید برای مترجم شفاهی درخواست دهند. اگر می‌خواهید برای مترجم شفاهی درخواست کنید، از همان روند درخواست مشابه داوطلب استفاده کنید. جزئیات شخصی تعلیم‌گیرنده را نیز بدون نشانی ایمیل او ارائه بدهید. شما نشانی ایمیل خود را ارائه می‌دهید تا ما بتوانیم برایتان تأییدیه ارسال کنیم. این درخواست باید با پرداخت از طریق پلتفورم‌های ارائه‌شده همراه باشد.

مهم

اجازه داده نمی‌شود که برای تعلیم‌گیرنده A درخواست داده شود و سپس در دقیقه آخر برای داوطلب B تغییر داده شود. شما فقط باید نزد CBR برای امتحان درخواست دهید و زمانی برای مترجم‌های شفاهی درخواست دهید که تعلیم‌گیرنده «آماده» باشد.

آموزشگاه‌های رانندگی همچنین باید خدمات ترجمه شفاهی را حداقل دو هفته قبل از امتحان رزرو کنند. ما به درخواست‌ها در زمان کوتاه‌تری رسیدگی نمی‌کنیم.

اگر مایلید که تغییری جزئی ایجاد کنید، برای مثال چون امتحان به زمان دیرتری موکول شده یا تاریخ تولد به‌درستی در درخواست وارد نشده است، می‌توانید حداقل 72 ساعت قبل از امتحان بدون هزینه به ما اطلاع دهید.

به تعلیم‌گیرندگان خود یادآوری کنید که از فرصت فراهم‌شده در ابتدای امتحان استفاده کنند تا مطمئن شوند که زبان مترجم شفاهی را درک می‌کنند و با او احساس راحتی دارند.