Algemene voorwaarden

Toepassing
Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tolk en vertaaldiensten verricht door of in opdracht van HearHear Tolkdiensten BV, statutair gevestigd te Rotterdam.

1.2 HearHear aanvaardt geen algemene voorwaarden die door de klant worden uitgegeven. Aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene voorwaarden kunnen enkel en alleen rechtsgeldig plaatsvinden door schriftelijke instemming van HearHear.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Totstandkoming overeenkomst
Artikel 2

2.1 Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van HearHear zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en HearHear komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging van HearHear aan de opdrachtgever.

2.3 HearHear mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan HearHear heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan HearHear zijn verstrekt.

2.4 Indien HearHear er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is HearHear gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

2.5 HearHear kan een vaste termijn hanteren voor het aanvragen van een tolkdienst. Als HearHear een termijn hanteert voor het aanvragen van een tolkdienst vermeldt HearHear deze termijn op de website. HearHear kan niet worden gehouden een tolk in te schakelen als de aanvraag voor een tolk, gelet op de van toepassing zijnde termijn, niet tijdig wordt gedaan.

Prijzen en tarieven
Artikel 3

3.1 Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 HearHear kan een standaardtarief instellen voor een tolkdienst. Mits er een standaardtarief van toepassing is, dan wordt deze op de website vermeld.

Wijziging en annulering van de opdracht
Artikel 4

4.1 Eventuele aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen met betrekking tot de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door HearHear schriftelijk zijn bevestigd.

4.2 HearHear houdt zich het recht voor om, als de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst de opdracht aanpast of wijzigt, de overeengekomen prijs of leveringstermijn te wijzigen of de aangeboden opdracht niet uit te voeren.

4.3 Bij tolkdiensten ten behoeve van het CBR geldt het volgende ten aanzien van annuleringen. HearHear brengt het volledige factuurbedrag in rekening aan de opdrachtgever als de tolkdienst wordt geannuleerd op de werkdag waarop deze staat ingepland. Wordt de opdracht één werkdag voor de datum van het examen geannuleerd, dan wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Als de tolkdienst meer dan één dag voor de datum van het examen wordt geannuleerd, dan worden geen kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. De op de website vermelde annuleringskosten zijn van toepassing, tenzij de tolk een eigen annuleringstarief hanteert.

4.4 Restitutie van de betaling vindt slechts plaats na schriftelijke bevestiging van HearHear.

Leveringsvoorwaarden tolkdiensten algemeen
Artikel 5

5.1 HearHear is gehouden de opdracht tot het inschakelen van een tolk naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met de wensen van zijn opdrachtgever.

5.2 De datum, de locatie en het tijdstip van de dienstverlening zoals afgesproken in de overeenkomst zijn bindend voor zowel de opdrachtgever als HearHear.

5.3 HearHear verbindt zich slechts tot het leveren van een tolk die de aangevraagde taal beheerst en is niet gehouden gehoor te geven aan wensen omtrent afkomst, geslacht of andere voorkeuren aangaande persoonlijke kenmerken, geopolitieke voorkeuren of eigenschappen van de tolk.

5.4 HearHear tracht ten alle tijde een beëdigde tolk in te schakelen voor een tolkdienst. Als HearHear genoodzaakt is een onbeëdigde tolk in te schakelen voor een opdracht dan legt het dit eerst voor aan zijn opdrachtgever.

5.5 Door HearHear ingeschakelde tolken kiezen, als daar naar wordt gevraagd, domicilie op het adres van HearHear.

Leveringsvoorwaarden tolkdiensten CBR

Artikel 6

6.1 De opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling van het aan HearHear betaalde bedrag, als een examen niet kan worden afgenomen omdat de kandidaat niet aanwezig is bij het CBR op de datum en tijdstip van het aangevraagde examen.

6.2 HearHear is niet langer gehouden een tolk te leveren als blijkt dat de opdrachtgever geen of geen geschikt examen heeft gereserveerd bij het CBR. In die gevallen is geen restitutie mogelijk.

6.3 HearHear is niet langer gehouden een tolk te leveren, als een CBR-medewerker aan de onjuiste of onvolledige gegevensverstrekking van de kandidaat het gevolg koppelt dat het examen geen doorgang kan vinden. In die gevallen is geen restitutie mogelijk.

6.4 Indien de tolk niet verschijnt op de afgesproken tijd en locatie, zonder dat HearHear de opdrachtgever hierover heeft geïnformeerd, dan leidt dit in alle gevallen tot vergoeding van de CBR examenkosten (door het CBR), restitutie van de kosten van de tolkendienst en reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer.

6.5 Indien HearHear de opdrachtgever tijdig informeert over het niet kunnen voldoen aan zijn verplichting tot het inschakelen van een tolk, leidt dit in alle gevallen tot vergoeding van de examenkosten en restitutie van de kosten van de tolkdienst.

6.6 In uitzonderingsgevallen kunnen HearHear en het CBR gezamenlijk besluiten dat het examen enige tijd later zal plaatsvinden dan op het afgesproken tijdstip.

Betaling
Artikel 7

7.1 Betaling vindt plaats op de overeengekomen wijze.

7.2 De betaling voor een tolk bij een autotheorie of praktijkexamen wordt verricht via iDeal of één van de door HearHear aangeboden betaalplatformen.

7.3 een uitgebrachte factuur vermelde bedrag moet binnen dertig dagen overgemaakt worden op de rekening van HearHear.

7.4 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan de datum waarop het factuurbedrag is overgemaakt.

7.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is HearHear gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Klachten
Artikel 8

8.1 Voor de behandeling van een klacht inzake door HearHear verleende diensten dient HearHear binnen 7 dagen na de datum waarop de tolkdienst heeft plaatsgevonden, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de inhoud van de klacht.

8.2 Naar aanleiding van een tijdig ingediende klacht zal HearHear een onderzoek verrichten. De indiener van de klacht ontvangt per mail de uitkomst van het onderzoek.

8.3 HearHear tracht zo snel mogelijk te reageren op een klacht van een opdrachtgever omtrent de geleverde dienst, maar is geenszins gehouden te voldoen aan een door de opdrachtgever aangegeven termijn waarbinnen het op de klacht zou moeten reageren.

Aansprakelijkheid
Artikel 9

9.1 De aansprakelijkheid van HearHear strekt slechts tot terugbetaling van het bedrag dat de opdrachtgever als honorarium aan HearHear heeft betaald voor de uitvoering van een tolkdienst.

9.2 HearHear is voorts niet aansprakelijk voor alle indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

9.3 HearHear is nimmer aansprakelijk voor ontstane schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking aan ons door of namens de klant.

Geheimhouding
Artikel 10

HearHear is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke HearHear in verband met de uitvoering van de overeenkomst, ter kennis komt. Medewerkers en tolken van HearHear zijn verplicht tot geheimhouding.

Ontbinding en overmacht
Artikel 11

11.1 Indien de opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is HearHear , zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, HearHear kan in dat geval onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

11.2 Indien HearHear door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft HearHear, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.3 Indien HearHear ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

© 2022 HearHear – Alle rechten voorbehouden