Warunki ogólne

Zastosowanie
Artykuł 1

1.1 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie odnośnie do usług tłumaczeń ustnych i pisemnych wykonywanych przez firmę HearHear Tolkdiensten BV z siedzibą w Rotterdamie lub w jej imieniu.

1.2 Firma HearHear nie akceptuje żadnych warunków ogólnych wydanych przez klienta. Uzupełnienia i/lub zmiany w zakresie niniejszych warunków ogólnych są prawnie wiążące wyłącznie za pisemną zgodą firmy HearHear.

1.3 Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków ogólnych zostanie w dowolnym momencie anulowane lub uznane za całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków ogólnych wciąż będą obowiązywać w całości.

Zawarcie umowy
Artykuł 2

2.1 Wszystkie oferty i/lub wyceny przedstawione przez firmę HearHear nie są wiążące.

2.2 Umowa między klientem a firmą HearHear wchodzi w życie wyłącznie, kiedy firma HearHear potwierdzi to klientowi na piśmie.

2.3 Firma HearHear może uznać swojego klienta za osobę, która przydzieliła zadanie firmie HearHear, chyba że klient wyraźnie zaznaczy, że działa na zlecenie, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, o ile nazwa i adres tej osoby trzeciej zostaną jednocześnie przekazane firmie HearHear.

2.4 Jeśli firma HearHear ma uzasadnione wątpliwości odnośnie do tego, czy klient może wypełnić swoje zobowiązania płatnicze, przed wejściem w życiem lub kontynuowaniem umowy, firma HearHear ma prawo zażądać od klienta wystarczającego zapewnienia.

2.5 Firma HearHear może zastosować określony termin składania wniosku o tłumaczenie ustne. Jeśli firma HearHear określi termin złożenia wniosku o tłumaczenie ustne, poda ona ten termin na stronie internetowej. Nie można oczekiwać, że firma HearHear zapewni tłumacza ustnego, jeśli, biorąc pod uwagę odnośny harmonogram, wniosek o tłumacza ustnego nie wpłynie na czas.

Ceny i stawki
Artykuł 3

3.1 Wszystkie podane ceny i stawki zawierają podatek obrotowy.

3.2 Firma HearHear może ustalić standardową stawkę za tłumaczenie ustne. Jeśli obowiązuje stawka standardowa, zostanie to podane na stronie internetowej.

Zmiana i anulowanie zadania
Artykuł 4

4.1 Wszelkie dodatkowe umowy, zmiany i/lub obietnice w odniesieniu do umowy są ważne wyłącznie wtedy, kiedy zostaną potwierdzone na piśmie przez firmę HearHear.

4.2 Jeśli klient zmodyfikuje lub zmieni zadanie po zawarciu umowy, firma HearHear zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionej ceny lub terminu dostawy lub niewykonania oferowanego zadania.

4.3 W odniesieniu do tłumaczeń ustnych na rzecz CBR, jeśli chodzi o anulowanie zastosowanie mają następujące zasady. Firma HearHear obciąży klienta pełną kwotą, która została zafakturowana, jeśli usługa tłumaczenia ustnego zostanie odwołana w dniu roboczym, na który została zaplanowana. Jeśli zadanie zostanie anulowane na jeden dzień roboczy przed datą egzaminu, klient zostanie obciążony 50% zafakturowanej kwoty. W przypadku anulowania usługi tłumaczenia ustnego na więcej niż jeden dzień przed terminem egzaminu klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami. Zastosowanie mają koszty anulowania podane na stronie internetowej, chyba że tłumacz ustny stosuje własną stawkę dotyczącą anulowania.

4.4 Zwrot płatności nastąpi wyłącznie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od firmy HearHear.

Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczenia ustnego
Artykuł 5

5.1 Firma HearHear jest zobowiązana do wykonania usługi tłumaczenia ustnego w miarę swoich najlepszych możliwości i z niezbędną wiedzą fachową, biorąc pod uwagę życzenia klienta.

5.2 Data, miejsce i godzina wykonania usługi, które ustalono w umowie, są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla firmy HearHear.

5.3 Firma HearHear zobowiązuje się zapewnić tłumacza ustnego, który mówi w wymaganym języku. Firma HearHear nie ma obowiązku odpowiadać na życzenia dotyczące pochodzenia tłumacza, płci lub innych preferencji związanych z cechami osobistymi, preferencjami geopolitycznymi lub cechami charakteru.

5.4 Firma HearHear w każdym przypadku stara się korzystać z usług przysięgłego tłumacza ustnego. Jeśli firma HearHear jest zmuszona skorzystać z usług tłumacza ustnego, który nie jest tłumaczem przysięgłym, najpierw skonsultuje się z klientem.

5.5 Tłumacze, z usług których korzysta firma HearHear, na pytanie o adres do korespondencji będą podawać adres firmy HearHear.

Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczenia ustnego CBR

Artykuł 6

6.1 Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności dokonanej na rzecz firmy HearHear, jeśli przystąpienie do egzaminu nie jest możliwe, ponieważ kandydat nie stawił się w CBR w określonym dniu i godzinie.

6.2 Firma HearHear nie ma obowiązku zapewnienia tłumacza ustnego, jeśli klient nie zarezerwował (odpowiedniego) egzaminu w CBR. W takich przypadkach zwrot nie jest możliwy.

6.3 Firma HearHear nie ma obowiązku zapewnienia tłumacza ustnego, jeśli pracownik CBR uzna, że przystąpienie do egzaminu nie jest możliwe z powodu podania przez kandydata błędnych lub niepełnych danych. W takich przypadkach zwrot nie jest możliwy.

6.4 Jeśli tłumacz nie stawi się w uzgodnionym czasie i miejscu, a firma HearHear nie powiadomi o tym klienta z wyprzedzeniem, w każdym przypadku będzie to skutkowało zwrotem kosztów egzaminu CBR (przez CBR), a także zwrotem kosztów tłumaczenia ustnego i kosztów podróży na podstawie kosztów podróży drugą klasą.

6.5 Jeśli firma HearHear poinformuje klienta w odpowiednim czasie o niemożliwości wywiązania się z obowiązku zapewnienia tłumacza ustnego, w każdym przypadku będzie to skutkować zwrotem kosztów egzaminu i zwrotem kosztów tłumaczenia ustnego.

6.6 W wyjątkowych przypadkach firma HearHear i CBR mogą wspólnie zdecydować, że do egzaminu można przystąpić później niż w uzgodnionym terminie.

Płatność
Artykuł 7

7.1 Płatności dokonuje się zgodnie z ustaleniami.

7.2 Opłatę za tłumacza ustnego w przypadku egzaminu teoretycznego lub egzaminu praktycznego dokonuje się za pośrednictwem iDeal lub jednej z platform płatniczych udostępnianych przez firmę HearHear.

7.3 Fakturę należy opłacić w ciągu trzydziestu dni na rachunek bankowy firmy HearHear.

7.4 Jeśli płatność nie zostanie otrzymana w terminie, klient natychmiast uznawany jest za pozostającego w zwłoce, bez konieczności zawiadomienia o pozostawaniu w zwłoce. Klient jest wówczas zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych należnych od dnia wystąpienia zwłoki do dnia zapłaty faktury.

7.5 Jeśli klient nie dokona zapłaty w terminie, firma HearHear ma prawo naliczyć koszty windykacji pozasądowej zgodnie z holenderskim rozporządzeniem w sprawie zwrotu kosztów windykacji pozasądowej (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

Skargi
Artykuł 8

8.1 W celu rozpatrzenia skarg w zakresie usług świadczonych przez firmę HearHear, firma HearHear musi zostać poinformowana na piśmie o przedmiocie skargi w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi tłumaczenia ustnego.

8.2 W odpowiedzi na skargę złożoną w terminie, firma HearHear rozpocznie odpowiednie dochodzenie. Osoba składająca skargę otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wynik tego dochodzenia.

8.3 Firma HearHear dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na skargę klienta dotyczącą świadczonej usługi, ale nie ma obowiązku dotrzymywać terminu udzielenia odpowiedzi wskazanego przez klienta.

Odpowiedzialność
Artykuł 9

9.1 Odpowiedzialność firmy HearHear ogranicza się wyłącznie do zwrotu kwoty, którą klient zapłacił firmie HearHear jako opłatę za wykonanie usługi tłumaczenia ustnego.

9.2 Firma HearHear nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze, straty biznesowe, a także szkody spowodowane opóźnieniami lub utratę dochodów.

9.3 Firma HearHear nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji udzielonych nam przez klienta lub w jego imieniu.

Zachowanie tajemnicy
Artykuł 10

Firma HearHear ma obowiązek zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich poufnych informacji otrzymanych przez firmę HearHear w związku z realizacją umowy. Pracownicy i tłumacze ustni w firmie HearHear są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Rozwiązanie umowy i siła wyższa
Artykuł 11

11.1 Jeśli klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (w terminie), jeśli ogłoszono upadłość klienta lub zostaje ona ogłoszona, jeśli klient wystąpił o wstrzymanie płatności lub wydano mu zgodę w tym zakresie, jeśli zastosowano ustawową restrukturyzacja zadłużenia osób fizycznych w odniesieniu do klienta lub doszło do likwidacji firmy klienta, firma HearHear ma prawo, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, do całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy lub zawieszenia jej realizacji. W takim przypadku firma HearHear może żądać otrzymania natychmiastowej zapłaty tego, do czego jest uprawniona.

11.2 Jeśli firma HearHear nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu okoliczności pozostających poza jej kontrolą i ryzykiem, ma ona prawo rozwiązać umowę bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

11.3 Jeśli w wyniku działania siły wyższej firma HearHear jest zmuszona do przerwania dalszej realizacji umowy, zachowuje ona prawo do otrzymania zapłaty za wykonaną pracę, poniesione koszty oraz wpłacone do tego czasu zaliczki.

© 2022 HearHear – Wszelkie prawa zastrzeżone