ተርጓሚ ብኸምዝ ዝስዕብ መገዲ ምሓዝ ይከኣል

 • ቅድሚ ምጅማርኩም

  • መጀመርታ ኣብዚ ዌብሳይት ቋንቋኹም ኣብቲ ናይ ምዝዋር ክልሰ-ሓሳብ ፈተና ክትወስዱሉ እትደልዩ ናይ CBR ቦታ ይርከብ ድዩ ኣይርከብን ኣረጋግጹ።
  • ድሕሪኡ ኣብ ዌብሳይት CBR ናይ ክልሰ-ሓሳብ ፈተና ምዝገባ ግበሩ፣ ተርጓሚ ክህሉ ከም እትደልዩ ብምግላጽ።
  • CBR ባዕሉ ኣገልግሎት ተርጓሚ ኣየዳሉን እዩ። ነዚ ናይ ምድላው ሓላፍነት ናይ ባዓልኩም እዩ።
  • ኣብ CBR ፈተና ምስ ሓዝኩም፣ ድሕሪኡ ተርጓሚ ኣብዚ ትሕዙ።
  • ስለዚ ኣብ CBR ምስ ተርጓሚ ፈተና ክትሕዙ ኣለኩም ካብኡ ኣገልግሎት ተርጓሚ ኣብዚ ኣብ ዌብሳይት ክትሕዙ ኣለኩም።
  • ቅድሚ ግብራዊ ፈተናኹም እንተወሓደ ክልተ ሰሙን ነቲ ኣገልግሎት ትርጉም ምዝገባ ግበሩ። ዝቐርቡ ሕቶታት ኣብ ሓጺር ግዜ ኣይንውድኦምን ኢና።
 • መተሓሳሰቢ

  • ካብ ዘረባ ናብ ጽሑፍ ዝግበር ጸብጻብ ኣገልግሎት ኣይንህብን ኢና።
  • ኣብ ክፍሊ ኣብ ዝውሰዱ ናይ ክልሰ-ሓሳብ ፈተናታት ተርጎምቲ ክህልዉ ኣይፍቀደሎምን እዩ።
  • ነቲ ዝተሓተተ ቋንቋ ዝዛረብ ተርጓሚ ነቕርብ። ንመበቆል ናይቲ ተርጓሚ፣ ጾታ ወይ ካልእ ምስ ውልቃዊ መፍለይታት፣ ጂኦፖለቲካዊ ምርጫታት ወይ ባህርያት ዝተኣሳሰር ምርጫታት ዝምልከት ድሌታት መልሲ ክንህብ ኣይግደድን ኢና።
  • ዝመረጽኩሞ ቋንቋ ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ እንተዘይተዘርዚሩ፣ ሕጂ’ውን ክንሕግዘኩም ንኽእል ንኸውን። ኣብ ከምኡ ኩነታት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።
 • ንተርጓሚ ምዝገባ ግበሩ

  ሕቶ ጀምር
  ideal
  paypal
  mastercard